BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Help! Mijn ex betaalt de alimentatie niet!

Wat kunt u doen als uw ex de alimentatie niet betaalt? Deze blog gaat in op de mogelijkheden en onmogelijkheden om alsnog uw alimentatie te ontvangen. Daarbij komt eerst het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen aan de orde. Daarna wordt aangegeven wat uw mogelijkheden zijn als het LBIO niets voor u kan betekenen.

 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, oftewel LBIO, is een overheidsinstelling die gespecialiseerd is in het innen van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Voor een rechthebbende op alimentatie is dit gratis. Betalingsplichtigen betalen wel wettelijke invorderingskosten. Als het LBIO de volledige alimentatie int, ontvangt de rechthebbende dus ook het volledige verschuldigde bedrag.

Als de alimentatieplichtige weigert om periodiek het bedrag over te maken, kunt u het geld opeisen als de alimentatieverplichting is opgelegd door een rechter. Dat kan zowel door bekrachtiging in een scheidingsconvenant als door een uitspraak van een rechter bij een conflictscheiding. U kunt in dat geval het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen vragen de alimentatie voor u te innen.

Het LBIO kan alleen direct tot inning overgaan als:

 • er minimaal één maand achterstand is van de alimentatiebetaling (u ontvangt niets of te weinig)
 • de betalingsachterstand minimaal € 10,- is
 • de betalingsachterstand niet ouder is dan 6 maanden
 • uw betalingsplichtige ex-partner op de hoogte is gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken
 • de alimentatieafspraken zijn opgenomen in een beschikking.

 

Wie dient het verzoek in bij het LBIO?

Bij kinderalimentatie voor een minderjarig kind is de ouder de indiener. Voor een meerderjarig kind is het kind zelf de indiener. Bij partneralimentatie doet de ex-partner zelf het incassoverzoek aan het LBIO.

 

Hoe dient u een aanvraag tot het innen van alimentatie in bij het LBIO?

Op de website van het LBIO kunt u digitaal uw aanvraag voor het innen van alimentatie indienen. Dat doet u door een zogenoemd e-formulier in te vullen. Nadat u de gegevens van uzelf en die van de alimentatieplichtige (op de site van het LBIO wordt deze persoon de ‘betaalplichtige’ genoemd) ingevuld en verstuurd heeft, bekijkt het LBIO de aanvraag en komt zij met een reactie terug. In de meeste gevallen wordt bij de acceptatie van de aanvraag meteen aan u gevraagd om de beschikking van de rechtbank met een eventueel scheidingsconvenant mee te sturen.

 

Stappen die het LBIO samen met u kan zetten

Het LBIO heeft een vaste procedure als het gaat om het innen van alimentatie. Zij hanteert daarbij de volgende stappen:

 • Als ontvangstgerechtigde dient u een schriftelijk verzoek in bij het LBIO.
 • Aan de hand van het inningsverzoek vraagt het LBIO aan de alimentatieplichtige om de alimentatie binnen 3 weken rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te voldoen.
 • Als de alimentatieplichtige (met betalingswijs) kan aantonen dat de achterlopende alimentatie betaald is, dan stopt het LBIO de bemiddeling. Als de betaling nog niet volledig gedaan is, neemt het LBIO de inning over.
 • Bij de overname van de inning door het LBIO wordt eerst een betalingsregeling voorgesteld aan de alimentatieplichtige. Deze bedraagt in de meeste gevallen twee maandtermijnen plus 15% opslagkosten.
 • Als de alimentatieplichtige de betalingsregeling niet nakomt, gaat het LBIO als het mogelijk is, kijken op welke manier zij tot incasso kan overgaan. Dit kan door middel van het opleggen van loonbeslag en/of het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Bij het inzetten van een gerechtsdeurwaarder kan het, door de door wet bepaalde reactietermijnen, 4 maanden duren voordat u de alimentatie (weer) betaald krijgt.
 • Als het LBIO het bedrag aan te laat betaalde alimentatie voor u heeft geïnd, worden de opslagkosten ingehouden op het ontvangen bedrag en wordt het resterende bedrag naar uw rekening overgemaakt. Als blijkt dat de alimentatieplichtige niet de gehele betalingsachterstand en/of de opslagkosten kan betalen, is de kans groot dat u minder alimentatie ontvangt dan waar u op dat moment recht op heeft.
 • Als de betalingsachterstand helemaal is ingelopen en de alimentatieplichtige 6 maanden met een vaste regelmaat aan het LBIO betaald heeft, dan sluit het LBIO het dossier. Vanaf dat moment zal door het LBIO aan de alimentatieplichtige worden gevraagd weer rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen.

 

Alimentatieplicht en buitenland

Mensen die een alimentatieplichtige ex-partner in het buitenland hebben, kunnen bij het uitblijven van betaling ook het LBIO inschakelen.

Voor meer informatie over inning van alimentatie in het buitenland kunt u kijken op de website van het LBIO onder het kopje ‘Internationale alimentatie’. Of zoek een advocaat die gespecialiseerd is in alimentatiekwesties in het buitenland.

 

Geen beschikking? Dan ook geen LBIO!

U kunt het LBIO alleen inschakelen als de alimentatieafspraken zijn opgenomen in een beschikking.

Zijn uw alimentatieafspraken niet opgenomen in een beschikking, maar wel in een notariële akte? Dan is er een executoriale titel op basis waarvan u niet het LBIO, maar wel een deurwaarder kunt inschakelen om de afgesproken alimentatie te innen.

Heeft u geen beschikking en geen notariële akte? Dan moet u eerst via een advocaat de alimentatieafspraken laten vastleggen door een rechter.

 

Tot hoe ver terug kan alimentatie worden geïnd?

Niet betaalde alimentatie kan in totaal tot 5 jaar met terugwerkende kracht  worden geïnd via een incassobureau of deurwaarder.  Het LBIO doet dit tot maximaal 6 maanden terug.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.

Posted in Alimentatie