BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Rondkomen na de scheiding

Na de scheiding moet u meestal met minder geld zien rond te komen. Ieder een eigen huishouden is nu eenmaal duurder dan een huishouden samen. Het jaar van scheiding is vaak extra duur, omdat u naast de kosten van scheiding vaak ook een deel van de inboedel nieuw moet aanschaffen of zelfs een heel nieuw huis moet huren/kopen en inrichten.

In deze blog staan tips om na de scheiding rond te kunnen komen.

 

Fiscaal partnerschap

De meeste stellen waren vóór de scheiding fiscaal partners. Fiscaal partners zijn is gunstig, omdat u in uw belastingaangifte zelf kunt bepalen hoe u bepaalde inkomsten en aftrekposten verdeelt. Als u een koopwoning heeft dan kunt u bijvoorbeeld het zogeheten saldo van het eigenwoningforfait en de hypotheekrente toebedelen aan degene die de meeste renteaftrek geniet.

U kunt ervoor kiezen om nog fiscaal partners te blijven voor het hele kalenderjaar waarin de scheiding valt. Dit kan u en uw ex-partner veel geld schelen. Besteed daarom samen met uw ex-partner uw belastingaangifte over het jaar van scheiding uit aan een deskundige teneinde optimaal te profiteren van de voordelen van het fiscaal partnerschap.

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Gaat u uit elkaar en hebt u een kind? Dan kunt u misschien de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor alle ouders die werk combineren met de zorg voor kinderen jonger dan 12 jaar. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een van de inkomstenbelasting aftrekbaar bedrag en kan oplopen tot € 2.835,- (2019). De hoogte van de korting is afhankelijk van uw inkomen en of u wel of niet de AOW-leeftijd heeft. Bent u ouder dan de AOW- leeftijd dan is de korting maximaal € 1.431,- (2019).

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als:

 • uw kind op 1 januari jonger is dan 12 jaar
 • dit kind minstens 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente staat ingeschreven op uw adres
 • Uw inkomen uit arbeid hoger is dan € 4.993,- (2019) of als u de zelfstandigenaftrek krijgt
 • U geen fiscale partner hebt. Of u hebt wel een fiscale partner en uw inkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Het kind kan een eigen kind zijn, maar ook een stiefkind, pleegkind (als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind) of geadopteerd kind.

Als u co-ouder bent en uw kind staat bij de gemeente ingeschreven op het woonadres van de andere ouder, dan heeft u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind doorgaans ten minste 3 volle dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.

U hoeft de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit wordt automatisch verrekend als de Belastingdienst bij uw jaaraangifte berekent hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Maar als u de korting al meteen wilt ontvangen kunt u een voorlopige aanslag aanvragen. U krijgt de korting dan in maandelijkse termijnen op uw rekening gestort.

 

Toeslagen

Een toeslag is een bijdrage in bepaalde kosten die u krijgt van de Belastingdienst. Er zijn vier toeslagen:

 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kinderopvangtoeslag
 • kindgebonden budget

De eerste drie worden hieronder toegelicht. Informatie over het kindgebonden budget staat in de blog ‘Kindgebondenbudget na scheiding’.

Tijdens uw relatie had u niet of juist wel recht op een toeslag. Na de scheiding kan uw situatie dusdanig  veranderd zijn dat het zinvol is om opnieuw te checken of u recht heeft op een of meer toeslagen.

Op de website www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen hoeveel recht u heeft op de verschillende toeslagen. Let er daarbij op dat het toetsinkomen dat u moet gebruiken het verzamelinkomen is. Dit toetsinkomen kan afwijken van uw bruto jaarinkomen.

Ook ondernemers kunnen aanspraak maken op toeslagen. De Belastingdienst keert de toeslagen uit op basis van het ondernemersinkomen dat u zelf opgeeft. Als achteraf blijkt dat dit inkomen hoger of lager is zal de Belastingdienst uw toeslag aanpassen.

U moet een toeslag zelf aanvragen via Mijn toeslagen. Alleen kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. U hoeft een toeslag maar 1 keer aan te vragen. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u de toeslag het volgende jaar vanzelf.

Als u tijdens de relatie al toeslagen ontving dan moet u daarvoor misschien een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst. Geef wijzigingen in uw situatie op tijd door om te voorkomen dat u teveel toeslag ontvangt en dit later moet terugbetalen.

 

Huurtoeslag

De huurtoeslag is bedoeld om de huur betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen. U kunt de huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via Mijntoeslagen.

Om huurtoeslag te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In 2019 mag uw inkomen niet meer dan € 22.700 per jaar zijn. Woont u niet alleen, dan mag het inkomen van alle bewoners samen in 2019 niet meer dan € 30.825 per jaar zijn.
 • Uw huur mag in 2019 niet hoger zijn dan € 720,42. (NB dit geldt als u 23 jaar of ouder bent óf u bent jonger en heeft al een kind dat bij u woont.) Daarbij wordt uitgegaan van de kale huur (dus zonder kosten van elektriciteit, gas, water en riool- en reinigingsheffingen). Bepaalde servicekosten mogen wel worden meegerekend.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst
 • In 2019 mag u maximaal € 30.360 hebben. Partners mogen samen maximaal € 60.720 hebben.

Als u co-ouder bent dan kunnen u en uw ex allebei uw kinderen laten meetellen als medebewoner. U krijgt dan misschien meer huurtoeslag.

Lees meer over huurtoeslag op de website van de Belastingdienst.

 

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is bedoeld om de zorgverzekering betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via Mijntoeslagen.

Om zorgtoeslag te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een eigen Nederlandse zorgverzekering.
 • U mag niet te veel verdienen. In 2019 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 29.562 per jaar. Als u een toeslagpartner heeft dan mag uw gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 37.885 per jaar.
 • Uw vermogen mag op 1 januari 2019 niet meer zijn dan € 114.776
  Als u een toeslagpartner heeft dan mag uw gezamenlijk vermogen niet meer zijn dan € 145.136.

 

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is bedoeld om kinderopvang betaalbaar te houden. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via Mijntoeslagen.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner, het uurtarief van de opvang en de totale maandelijkse kosten aan kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
 • U betaalt zelf een deel van de kosten voor kinderopvang.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Als uw toeslagpartner niet voldoet aan de eerste voorwaarde en een familielid is, dan kunt  u toch voor deze toeslag in aanmerking komen als uw toeslagpartner uw (groot)ouder, uw kind van 27 jaar of ouder, uw broer of zus, uw (groot)ouder, uw meerderjarig (klein)kind of de broer of zus van uw overleden of ex-echtgenoot is.

Uw toeslagpartner moet wel aan alle andere voorwaarden voldoen.

 

Co-ouders en kinderopvangtoeslag

Als u co-ouder bent, dan kunt u beiden in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Als u en uw ex allebei een deel van de opvangkosten betalen dan heeft u ieder voor uw eigen deel recht op kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst staat een stappenplan hoe u dat moet regelen.

 

Ondernemers en kinderopvangtoeslag

Ook ondernemers kunnen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het recht op de kinderopvangtoeslag bestaat voor de uren waarop uw kind naar de opvang gaat en u en uw eventuele partner tijdens die uren werken. Voor ondernemers gaat het om de uren waarin u binnen uw eigen bedrijf werkt. Dit zijn niet alleen de uren die u in rekening brengt bij uw klanten, maar ook de uren voor de bedrijfsadministratie, het opstellen van offertes en het volgen van een opleiding. Deze uren dient u wel te kunnen aantonen.

 

Gemeentelijke regelingen

Iedere gemeente heeft regelingen voor mensen met een lager inkomen, waardoor u minder betaalt voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen. Soms kunt u korting krijgen op activiteiten die met sport of cultuur te maken hebben. Per gemeente verschillen de voorwaarden en de regelingen die rekening houden met uw inkomen. Doe daarom navraag over de regelingen bij uw gemeente.

 

AOW

In de blog ‘Scheiden en AOW’ leest u wat u kunt krijgen aan AOW na uw scheiding

 

Nabestaandenuitkering Anw

Als u gescheiden bent, partneralimentatie ontvangt (of daar recht op had) en uw ex-echtgenoot komt te overlijden, dan kunt u mogelijk een nabestaandenuitkering Anw krijgen. De Anw is net zo hoog als de partneralimentatie tot aan een bepaald maximum.

Lees hier meer over de voorwaarden om Anw te ontvangen.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.