BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • Relatiestress.nl is een website van DOOR1DEUR, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50973525 en met BTW nummer NL100156083B01.
 • Gebruiker: De persoon die de website relatiestress.nl bezoekt en of gebruik maakt van de via de website aangeboden diensten en of producten van de consulenten.
 • Consulent: De persoon die onafhankelijk en op zelfstandige basis rechtstreeks diensten aanbiedt via de website relatiestress.nl waarmee gebruiker in contact kan komen. Er is geen dienstverband tussen de consulenten en relatiestress.nl dan wel DOOR1DEUR.
 • Website: de website relatiestress.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen, bezoek en gebruik en gelden tussen relatiestress.nl en gebruiker.
 • DOOR1DEUR is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 • De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de door consulenten te verrichten diensten voor gebruiker. Tussen consulent en gebruiker komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand.
 • DOOR1DEUR wijst uitdrukkelijk eventuele (afwijkende) algemene voorwaarden van de consulent van de hand.
 • Door de website relatiestress.nl te bezoeken, te benaderen en of op of via deze website applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • DOOR1DEUR behoudt zich het recht voor de termijnen, de voorwaarden, en de berichten te veranderen waarin het kader van relatiestress.nl wordt aangeboden.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DOOR1DEUR zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen en die de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Dienstverlening

 • DOOR1DEUR. Biedt met relatiestress.nl een website aan waarop een consulent in staat wordt gesteld om een telefonisch consult te geven aan een gebruiker door middel van de website relatiestress.nl. DOOR1DEUR heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van het gegeven consult.
 • De tarieven voor een consult staan duidelijk op de website van relatiestress.nl vermeld.
 • De website relatiestress.nl en de diensten die aangeboden worden via de website zijn bedoeld voor iedere persoon van 18 jaar of ouder.
 • DOOR1DEUR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen, consulten die door consulenten gegeven worden. Alle consulenten werken op zelfstandige en onafhankelijke basis.
 • Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een goede telefoonverbinding wanneer hij of zij een telefoonconsult heeft besteld bij relatiestress.nl.
 • DOOR1DEUR treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving voor zowel gebruiker als adviseur.
 • Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van de website relatiestress.nl dienen via het contact formulier te worden vermeld.

Artikel 4 Referenties

 • De gebruiker heeft de mogelijkheid een referentie te schrijven over een consult dat hij heeft gekregen.
 • De gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart DOOR1DEUR voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
 • Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of onethisch taalgebruik bevatten
  • een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een adviseur
  • een referentie mag geen links en/of scripts bevatten

Artikel 5 Privacy en Persoonsgegevens

 • DOOR1DEUR verwerkt persoonsgegevens van gebruikers en consulenten ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy verklaring relatiestress.nl van toepassing.

Artikel 6 Disclaimer

 • DOOR1DEUR is de bevoegde uitgever van de webpagina.
 • De disclaimer die onderaan de homepage van de website relatiestress.nl staat is van toepassing op de website relatiestress.nl. Door de website relatiestress.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Artikel 7 Persoonsgegevens

De privacyverklaring die onderaan de homepage van de website relatiestress.nl staat is van toepassing op de website relatiestress.nl. Door de website relatiestress.nl te gebruiken stemt u in met deze privacyverklaring.

Artikel 8 Geschillen

Op overeenkomsten relatiestress.nl en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

26-1-2019